Disclaimer

Deze websites zijn eigendom van Herita vzw:

(en alle andere naar deze websites verwijzende domeinnamen)

Contactgegevens: Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, info@herita.be

De inhoud van deze website, alsook de op deze website afgebeelde illustraties, de paginavormgeving, de ter beschikking gestelde gegevens, de teksten, beelden alsook de in verband met de website gebruikte software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Herita vzw of aan derden waarmee Herita vzw daaromtrent contractuele afspraken heeft. U erkent deze intellectuele eigendomsrechten en verbindt zich ertoe zich te onthouden van elke inbreuk op deze rechten.

Herita respecteert jouw privacy

Herita vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

    Ontwerp website: Calibrate