Menu

Privacyverklaring

Herita vzw en haar ledenbeweging Open Monumenten hechten veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy. Je gegevens worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We geven je daarbij de volgende garanties:

 • je persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • je uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Herita treft de best mogelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Als Herita vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Herita vzw
Oude Beurs 27
2000 Antwerpen
info@herita.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden; leden van Open Monumenten; huidige en vroegere vrijwilligers; deelnemers aan activiteiten; personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten; diensten of producten; donateurs; partners en prospecten; leveranciers; sollicitanten, werknemers en jobstudenten.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Herita vzw verwerkt ten behoeve van de diverse doeleinden en rechtsgronden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren:

Algemeen

 • In functie van het naleven van de VZW-wetgeving (wettelijke verplichting).
 • In functie van het versturen van nieuwsbrieven (ondubbelzinnige toestemming). Je kan je te allen tijde uitschrijven indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • In functie van de aankoop van producten, lidmaatschappen en cadeauvouchers (uitvoering overeenkomst).
 • Om foto’s en video’s waarop je staat afgebeeld te gebruiken voor sfeerbeelden, voor de promotie van het evenement en de volgende edities ervan (o.a. op sociale media)

Specifiek voor leden

 • In functie van administratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst);
 • In functie van het deelnemen aan activiteiten van Herita vzw (uitvoering overeenkomst);
  • Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, deelnemerslijst, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
  • Versturen van occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
 • In functie van het versturen van nieuwsbrieven (ondubbelzinnige toestemming). Je kan je te allen tijde uitschrijven indien je deze informatie niet wenst te ontvangen.
 • In functie van evaluatie van producten en diensten, en kwaliteitsborging. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten of marktonderzoek naar interesses (ondubbelzinnige toestemming)

Specifiek voor deelnemers aan activiteiten

 • In functie van het deelnemen aan activiteiten van Herita vzw (uitvoering overeenkomst);
  • Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, deelnemerslijst, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
 • In functie van het versturen van uitnodigingen voor gelijkaardige activiteiten uit ons aanbod (gerechtvaardigd belang)
 • In functie van evaluatie van producten en diensten, en kwaliteitsborging. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten of marktonderzoek naar interesses (ondubbelzinnige toestemming).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

Algemeen

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer (in het kader van de samenwerking met UiTPAS)
 • Privé contactgegevens: telefoonnummer, gsm-nummer en e-mail
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen…)
 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal bij deelname aan evenementen

Specifiek voor leden

 • Samenstelling gezin voor gezinslidmaatschap
 • Persoonlijke interesses

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact…). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van partnerorganisaties met wie Herita vzw activiteiten organiseert.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers…);
 • het verzorgen en verspreiden van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die we in samenwerking met twee of meer organisaties uitwerken (o.a. coproductie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld: naam, voornaam, organisatie, e-mailadres, telefoonnummer (indien opgevraagd bij inschrijving))
 • Partners waarmee we in samenwerking wedstrijden organiseren (naam, voornaam, contactgegevens (indien opgevraagd bij deelname en nodig voor de praktische afhandeling))

Wij maken met deze partijen uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Herita vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Jouw rechten

De Privacywetgeving verleent jou een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht:

 • op inzage en kopie van jouw persoonsgegevens;
 • om jouw persoonsgegevens op juistheid te verifiëren en om onjuistheden te laten verbeteren;
 • om jouw persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben te laten wissen, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.
 • om jouw toestemming op basis waarvan Herita gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers;
 • om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Je kan voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten per brief naar Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen of via e-mail naar info@herita.be. We kunnen je vragen om je te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Herita vzw zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Herita vzw zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van jouw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

Klachten?

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

Herita vzw kan haar privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. We raden je aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De laatste wijziging gebeurde op 07/11/2019. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.